+

Adatvédelmi tájékoztató

BULLDOGmania webáruház

 

Rövid adatkezelési tájékoztató

- Személyes adatokat csak a hatályos jogszabályoknak és az Európai Uniós előírásoknak megfelelően  gyűjtünk és kezelünk

- Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk, rendszerüzenetet azonban anélkül is küldhetünk.

- Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

- Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

- Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbi e-mail címen: bulldogmania@bobu.hu

- A személyes adatok törlését a bulldogmania@bobu.hu címen bármikor lehet kérni.

 

A részletesebb tájékozódás érdekében, kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót!

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Adatkezelő megnevezése: Boldog Bulldog Alapítvány

Elnök: Fábián Roland

Székhely: 1239 Budapest, Kelep utca 48.

Cégjegyzékszám: 01-01-0012685

Adószám: 19099871-1-43

E-mail: info@bobu.hu

 

A Boldog Bulldog Alapítvány, mint Adatkezelő (a továbbiakban: „BOBU Alapítvány” vagy „Adatkezelő”) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltett oldallal összefüggő minden adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban, így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”) illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: „Grt.”) meghatározott elvárásoknak.

 

A BOBU Alapítvány az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

 

1. Az adatkezelés leírása

 

A BULLDOGmania webáruház kereskedelmi név alatt, a www.bulldogmania.hu címen online portált (a továbbiakban: „Webáruház”) tart fenn azzal a céllal, hogy a Webáruházban szereplő áruk megrendelői (a továbbiakban: „Felhasználók”) a webáruház áruit megrendelhessék, az ehhez szükséges adataikat megadhassák, illetve az esetleges későbbi megrendeléseikhez az e célra létrehozott adatbázisba (a továbbiakban: „Felhasználói adatbázis”) a megrendelés kötelezettsége nélkül regisztrálhassanak (a továbbiakban: „Ügyfélkapcsolat”), és a Webáruházban kínált áruk kedvezményeiről, akciókról, valamint a Webáruház új funkcióiról és egyéb releváns információkról a Webáruház látogatói részére - amennyiben ehhez a Regisztráció során vagy a webáruház „Hírlevél Feliratkozás” menüpontja alatt külön hozzájárulásukat adták (a továbbiakban: „Feliratkozók”) és ezzel az e célra létrehozott adatbázisba (a továbbiakban: „Hírlevél adatbázis”) regisztráltak – a BOBU Alapítvány reklámot tartalmazó hírlevelet kézbesítsen elektronikus formában (a továbbiakban: „Közvetlen üzletszerzés”). Adatkezelési tájékoztatónkban a Feliratkozók, valamint a Felhasználók, illetve a Webáruház bármely egyéb látogatója a továbbiakban együttesen, mint „Érintettek”, míg az e célokból létrehozott adatbázisok, mint „Érintetti Adatbázisok” kerülnek nevesítésre. A GDPR 8. cikk (1) bekezdésének értelmében a 16. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználó regisztrációjához és feliratkozásának elfogadásához a törvényes képviselőjének, illetve gondnokának beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználó regisztrációját az 3.1. Felhasználói adatbázis a Webáruház útján elérhető Felhasználói adatbázisba külön regisztrációt követően, illetve a megrendelés leadásával történő regisztráció útján lehet jelentkezni, a sikeres regisztrációt követően a BOBU a Felhasználók alábbi adatait kezeli.

 

2. Adatkezelések

2.1 Honlapon történő regisztráció

A Felhasználók által meg nem erősített vagy a kitöltés során megszakított regisztrációs kérelmekkel összefüggésben rögzített adatok legkésőbb tizenöt (15) nap elteltével kerülnek törlésre. Amennyiben Felhasználó a Webáruházat két (2) éven keresztül nem használja, úgy a kérdéses Felhasználónak e-mail útján figyelmeztető üzenetet küldünk, melyet követő harminc (30) nap elteltével személyes adatai automatikusan törlésre kerülnek, amennyiben a Webáruházban ez idő alatt felhasználói fiókjába változatlanul nem történik bejelentkezés.

Az adatkezelés célja: a www.bulldogmania.hu weboldalon történő regisztráció.

A kezelt adatok köre: név, felhasználónév, e-mail cím, bejelentkezések dátuma, illetve időpontja.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

 

2.2 Webáruházban történő vásárlás

Az adatkezelés célja: a Webáruházban történő vásárlás.

A kezelt adatok köre: név, felhasználónév, e-mail cím, számlázási adatok (cím és név), szállítási cím, telefonszám, a megrendelés dátuma, illetve időpontja.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: azaz a 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.) 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a vásárlástól számított 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

 

2.3 Hírlevélre történő feliratkozás

A Webáruház útján elérhető Hírlevél adatbázisba a felhasználói regisztráció során megadott külön hozzájárulás útján, valamint bármely egyéb, hírlevél feliratkozásra irányuló űrlapokon keresztül lehet jelentkezni (a Hírlevél adatbázisba történő jelentkezésnek a felhasználói regisztráció nem előfeltétele), a sikeres jelentkezést követően a BOBU Alapítvány a Feliratkozók alábbi adatait kezeli.

Az adatkezelés célja: elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az Adatkezelőt érintő aktuális információkról.

A kezelt adatok köre: név, felhasználónév, e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló a 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”) 6.§ (1) bekezdése szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hírlevél küldésről való lejelentkezéséig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

 

2.4 Pénzügyi adatkezelés

Az adatkezelés célja: számlázás, jogok és kötelezettségek nyilvántartása

A kezelt adatok köre: magánszemély esetén név, cím, számlázással kapcsolatos adatok, egyéni vállalkozó esetén neve, címe, adószáma, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség, azaz az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő törvényi rendelkezés.

Az adatkezelés időtartama: az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései alapján, az adatfelvételtől számított  8 év.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

 

2.5 Rendezvényszervezés

Az adatkezelés célja: a különböző rendezvények, események megrendezése, megszervezése és lebonyolítása.

A kezelt adatok köre: név

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatok keletkezését követő 5 évig tárolja, majd archiválja.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

 

2.6 Fényképkészítés és közzététele

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által szervezett különböző eseményeken kép-, illetve kép- és hangfelvételek (a továbbiakban: Felvételek) készítése és közzététele.

A kezelt adatok köre: a résztvevőkről készült Felvételek.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése értelmében az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatok keletkezését követő 5 évig tárolja, majd archiválja. A közösségi médiafelületek esetén az Ön személyes adatait az Adatkezelő a fényképfelvétel készítésétől számított 5 éven belül tölthetik fel a lentebb jelzett felületekre. Amennyiben Ön személyes adatai törlését kéri, illetve a lentebb jelzett közösségi felületeken Adatkezelő által létrehozott profilok megszűnésekor azok véglegesen törlésre kerülnek.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

Az elkészült Felvételek a következő felületeken kerülnek közzétételre:

-        bulldogmania.hu

-        bobu.hu

-        hírlevél

-        Szóróanyagok, plakátok

-        Közösségi médiafelületek (pl. Instagram, Facebook)

-        videómegosztó portálok (pl. Youtube).

Jelen adatkezelés esetén előfordulhat, hogy sajtó- és médiamegkeresésre a fényképek továbbításra kerülnek.

 

2.7 Alapítvány támogatása

Az adatkezelés célja: támogatás nyújtása a BOBU Alapítvány részére.

A kezelt adatok köre: támogatást nyújtó neve, bankszámlaszáma, támogatás összege, támogatás gyakorisága és ideje.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatok keletkezését követő 5 évig tárolja. Az érintett személyes adatai ezt követően véglegesen törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

 

2.8 Gazditól Gazdihoz program

Az adatkezelés célja: a „Gazditól Gazdihoz” programban való részvétel.

A kezelt adatok köre: az örökbeadó adatai: név, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, cím), az örökbefogadó adatai: név, elérhetőség, munkarend, családi állapot, lakhely típusa.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítésétől számított 5 év.

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.

 

2.9 Kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a BOBU Alapítvánnyal.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet, üzenet tárgya.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatok keletkezését követő 5 évig tárolja. Az érintett személyes adatai ezt követően véglegesen törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

 

2.10 Látogatók adatai, „Cookie-k” alkalmazása

A Webáruház látogatása során a weboldal az Érintett informatikai eszközén kis adatcsomagokat, ún. „sütiket” (angol nevükön: „cookie-kat”) helyez el, illetve olvas arról vissza. A weboldal vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmz” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a Webáruház látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok: · az Érintett keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a weboldalra („utmz” cookie), · az Érintett hányszor látogatta meg a weboldalt („utmb” cookie), · az Érintett mennyi ideig tartózkodott a weboldalon („utma” cookie), · az Érintett mikor látogatta meg először a weboldalt („utmc” cookie). A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a weboldalt a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik az Érintett által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás az Érintett informatikai eszközén valósul meg. A Webáruház látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a www.google-analytics.com weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érthető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy. A portál weboldalról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett Felhasználó személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP-címe azonosítható.

Google Adwords és Facebook remarketing

A Webáruházon az Alveola Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kódok cookie-kat alkalmaznak, a Webáruház látogatóinak megcímkézéséhez. A települt cookie segít abban, hogy a BOBU Alapítvány termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg az Érintett számára és a későbbiekben más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on. Érintett a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

 

3. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A Webáruházzal kapcsolatosan az Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában a BOBU Alapítvány azon képviselői és munkavállalói jogosultak adatkezelésre, melyeknek munka- vagy feladatkörét az adatkezelés bármely céljának megvalósulása érinti.

 

4. Adatfeldolgozó, adattovábbítás címzettje

A Webáruház kiszolgáló szerverei Paller Endre egyéni vállalkozó tárhelyszolgáltató szerverein kerültek elhelyezésre. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban is történik.

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Szerződés alapján:     Paller Endre egyéni vállalkozó

Székhely:                   1092 Budapest, Ráday u. 60.

Adószám:                   63478262-1-40

E-mail címe:              info@viltor.hu

 

Webtárhely- és domainszolgáltatónk a Tárhelypark Kft.:

Szerződés alapján:     Tárhelypark Kft.

Székhely:                   1122 Budapest, Gaál József út 24.

Cégjegyzékszám:       Cg. 01-09-322570

A bejegyző bíróság megnevezése:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                   23289903-2-43

E-mail:                       info@tarhelypark.hu

 

Az adatkezelések céljának megvalósítása érdekében a Webáruházban leadott rendelések teljesítéséhez, valamint a Közvetlen üzletszerzést megvalósító küldemények kézbesítéséhez a BOBU Alapítvány a fuvarozó és postai szolgáltató (MPL) partnerekkel dolgozik együtt. E körben a BOBU Alapítvány a következő társaságok részére továbbít személyes adatokat:

Weboldal címe:          mixpack.hu

Üzemeltető neve:       Poly-Wonder Kft.

Székhely:                    6230 Soltvadkert Szent István u. 38.

Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                   24896227-2-03

E-mail cím:                info@mixpack.hu

 

5. Adatbiztonság

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket:

a)     amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) a mindenkor hatályos adatbiztonsági jogszabályoknak megfelelően működjön vagy működjenek;

b)     biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az alkalmazás funkcióit és az adatokat;

c)     valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról;

-        továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A tárolt állományokat az Adatkezelő vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.

-        A rendszer számítástechnikai elemei a Tárhelypark Kft., mint Adatfeldolgozó szervertermében találhatók meg.

-        Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)      az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);

b)      hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

c)      változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

d)      csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

6. Adatvédelmi incidens bejelentése, az érintett tájékoztatása:

A BOBU Alapítvány minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a BOBU Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az Érintett részére adott tájékoztatásban a BOBU Alapítvány világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.

20. Az Érintettet a BOBU Alapítvány nem köteles tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: · az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; · az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; · a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

7. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

  A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön, a hozzájárulás jogalapján kezelt adatok esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja), a fent megadott elérhetőségeken keresztül írásban az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

adatkezelés célja,
az érintett személyes adatok kategóriái,
az adatkezelés időtartama,
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az Ön kérésére Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

 

Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése

Ön a fent megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ön a fent megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja hozzájárulását, ha azok adatok kezelése jogellenes, , ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ha azok az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

 

Az adatkezelés korlátozása

Ön a fent megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza amennyiben:

vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.
 

A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelő az Ön kérésére történt korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja.

 

6.6. Jogorvoslati lehetőségek

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet – annak közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor a fent megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.

Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az bulldogmania@bobu.hu elérhetőségen teheti meg.

 

A BOBU Alapítvány kikötése

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

Kapcsolat

  • Budapest 1239, Kelep utca 48.
  • 06202486663
  • bulldogmania2019@gmail.com

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.